Politika privatnosti

NorDent POLITIKA PRIVATNOSTI
Pojedini izrazi:

– „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen
ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i
identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim
mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog,
mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

– „lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

– „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

– „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade

– „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

– „pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

– „povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

– „podaci o zdravlju“ su podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informacije o njegovom zdravstvenom stanju;

Rukovalac Vaših podataka je Nordent, a obrađivači Vaših podataka su lica zaposlena u Nordentu i lica koja pružaju knjigovodstvene usluge rukovaocu podataka.

Cilj prikupljanja i obrade podataka o ličnosti jeste pružanje sveobuhvatne zdravstvene zaštite u najboljem interesu pacijenata, odnosno pravilna dijagnostika, te pružanje kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite, kao i mogućnost zaključenja ugovora o radu sa zaposlenima, te poštovanje i realizacija prava i obaveza iz ugovora o radu.

Imajući u vidu da su prikupljanje i obrada podataka o ličnosti neophodni za realizaciju ugovora između Vas i Nordenta, a da se radi o naročito osetljivim podacima/podacima o zdravlju, obradu i prikupljanje podataka vršićemo ukoliko date izričiti pismeni pristanak za obradu. U slučaju da ste maloletni, potrebno je da Vaši roditelji odnosno staratelji daju pristanak za prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti.

Dakle, da bi Vam usluge od strane Nordente bile pružene, odnosno da biste zasnovali radni odnos u Nordentu, neophodno je da date svoj jasan i nedvosmisleni pristanak na prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti.

Vaši podaci neće biti prosleđivani trećim licima, osim u slučaju spora između Vas i rukovaoca/obrađivača podataka, kojom prilikom podaci mogu biti prosleđeni pravnim zastupnicima Nordenta, ili u slučajevima kada organi Republike Srbije od rukovaoca/obrađivača zahtevaju pristup podacima o ličnosti, na osnovu zvaničnog zahteva odnosno kada postoji zakonska obaveza da rukovalac/obrađivač podatke dostavi državnim organima.

Izuzetno, ukoliko se zbog sveobuhvatne zdravstvene zaštite ukaže potreba za dodatnom dijagnostikom, praćem stanja pacijenta i lečenjem koje ne može biti pružemo samostalno od strane Nordenta, rukovalac podataka je ovlašćen da podatke o ličnosti prosledi privatnim praksama sa kojima ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sve u cilju kvalitetne i bezbedne zdravstvene zaštite.

Na osnovu izričite pismene saglasnosti, Nordent će prikupljati i obrađivati sledeće podatke o
ličnosti:

– Ime i prezime
– Adresu
– Datum rođenja
– Ime jednog od roditelja
– Lični broj osiguranika (LBO)
– Broj telefona i e-mail adresa
– Fotografiju čija je svrha lakša identifikacija, koja će se nalaziti na Vašem kartonu
– Fotografija zuba (usne duplje) pre i nakon tretmana (fotografija koja niti na jedan način ne otkriva druge delove lica, osim zuba)
– Medicinsku i drugu dokumentaciju neophodnu za pružanje stomatoloških usluga
– Broj tekućeg računa (odnosi se samo na lica zaposlena u Nordentu)

Na osnovu posebne pismene saglasnosti, Nordent će prikupljene fotografije zuba (usne duplje) pre i nakon tretmana koristiti u komercijalne svrhe na društvenim mrežama na profilima NorDenta, u štampanim reklamnim materijalima kao i u edukativne svrhe, na naučnim skupovima, seminarima, prezentacijama.

U svakom trenutku od Nordenta možete pismeno zahtevati pristup, ispravku i brisanje Vaših podataka o ličnosti, osim ukoliko je zakonska obaveza Nordenta da te podatke čuva tačno
određeni vremenski period. Saglasno članu 41. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, kao privatna praksa dužni smo da zdravstvene kartone i istoriju lečenja čuvamo deset godina nakon smrti pacijenta ili 90 godina nakon otvaranja. Ostala osnovna medicinska dokumentacija čuva se 15 godina nakon poslednjeg upisa podatka. Tekuće i dnevne evidencije čuvaju se godinu dana, a zbirni i individualni izveštaji čuvaju se dve godine. Podaci koji se vode u elektronskom obliku čuvaju se trajno. Saglasno članu 7. Zakona o evidencijama u oblasti rada evidencija o zaposlenim licima za pojedino zaposleno lice počinje da se vodi danom početka rada, a prestaje danom prestanka radnog odnosa.

Osim navedenog, obaveštavamo Vas da u svakom trenutku možete opozvati svoj pristanak u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka, tražiti da se podaci proslede trećim licima (pravo na prenosivost podataka), zahtevati ograničenje obrade, te se možete obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji se nalazi na adresi Bulevar Kralja Petra 15, 11120 Beograd, e-mail: office@poverenik.rs, kontakt telefon: +381 11 3408 900.

U bilo kom od gorenavedenih slučajeva, u obavezi smo da po Vašem pismenom zahtevu postupimo u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ukoliko nađemo da je Vaš zahtev osnovan, dalje prikupljanje i transfer podataka o ličnosti biće obustavljeni, a postojeći lični podaci biće zaključani, u kom slučaju ćemo obavestiti sve koji su prethodno primili Vaše
lične podatke da obustave obradu i dalje prikupljanje podataka. U slučaju da niste zadovoljni našom odlukom o Vašem zahtevu, imate pravo da svoja prava zaštite pred stvarno nadležnim sudom u Subotici.

Ukoliko prilikom pružanja stomatoloških usluga dođemo do ličnih podataka koji nam nisu potrebni radi pružanja usluga, ti lični podaci će odmah biti izbrisani, o čemu će biti sačinjena beleška i o čemu ćete biti obavešteni.

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti o obimu povređenih podataka, merama koje su preduzete radi zaštite podataka, te o sredstvima kojima se prouzrokovana šteta može sanirati. O povredi podataka bez odlaganja ćemo obavestiti i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko do povrede podataka o ličnosti dođe usled nezakonitog rukovanja podacima od strane rukovaoca/obrađivača ili ukoliko prekršimo pravila o bezbednosti podataka, imaćete pravo da ostvarite kompenzaciju. Ukoliko rukovalac/obrađivač dokažu da je do povrede podataka o ličnosti ili mera zaštite tih podataka došlo usled više sile ili povrede nisu mogle biti izbegnute, rukovalac/obrađivač će biti izuzeti od odgovornosti. Ukoliko do navedenih povreda dođe Vašom krivicom ili nepažnjom, niste ovlašćeni da potražujete naknadu štete, niti kompenzaciju.

Ovaj website koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Kolačići koji se koriste služe isključivo u svrhu neometanog rada website-a.